தமிழ்

Paarum Paarum - பாரும் பாரும் ஐயா எனை அன்பாகப்

பாரும், பாரும், ஐயா, – எனை அன்பாகப்
பாரும், பாரும், ஐயா, – திருக்கண்கொண்டு

பாரில் மகிழ் வெல்லைப் பதி மேவிய பரா
பாவ விமோசனா, தீவினை நாசனா, மூவுலகாசனா, ஜீவனே;

பாவநாசர் பிணையே, – பரிபூரண-மேவும் உயர் துணையே, வினையை எய்யும்
தேவ திருக் கணையே,- உலகில் உள்ள- யாவர் உனக்கிணையே!
பூவில் இவ்வாண்டெமைப் புனித நெறியில் காவும்.
போதக நாயனே, மாதவ தூயனே.
கோதறும் ஆயனே; ஆதியின் சேயனே!

தாலந்தினில் இருளை- அகற்றிமிகச்-சீலந்தரும் அருளே. அடியர்கட்கனு
கூலம் நிறைதெருளே, – மனுடர்களின்-கோலம் உறும் பொருளே,
காலத்தை எண்ண மெய்க் கருத்தை எனக்களியும்;
காரண நேசனே, ஆரண வாசனே,

Paarum Paarum Lyrics in English

paarum, paarum, aiyaa, – enai anpaakap
paarum, paarum, aiyaa, – thirukkannkonndu

paaril makil vellaip pathi maeviya paraa
paava vimosanaa, theevinai naasanaa, moovulakaasanaa, jeevanae;

paavanaasar pinnaiyae, – paripoorana-maevum uyar thunnaiyae, vinaiyai eyyum
thaeva thiruk kannaiyae,- ulakil ulla- yaavar unakkinnaiyae!
poovil ivvaanndemaip punitha neriyil kaavum.
pothaka naayanae, maathava thooyanae.
kotharum aayanae; aathiyin seyanae!

thaalanthinil irulai- akattimikach-seelantharum arulae. atiyarkatkanu
koolam niraitherulae, – manudarkalin-kolam urum porulae,
kaalaththai ennna meyk karuththai enakkaliyum;
kaarana naesanae, aarana vaasanae,

PowerPoint Presentation Slides for the song Paarum Paarum

by clicking the fullscreen button in the Top left