தமிழ்

Vaarum Bethlagem Vaarum - வாரும் பெத்லெகேம் வாரும் வாரும்

வாரும் பெத்லெகேம் வாரும் – வாரும்
வரிசையுடனே வாரும்
வாரும் எல்லோரும் போய் வாழ்த்துவோம் யேசுவை
வாரும் விரைந்து வாரும்

எட்டி நடந்து வாரும் – அதோ
ஏறிட்டு நீர் பாரும்
பட்டணம்போல் சிறு பெத்லெகேம் தெரியுது
பாரும் மகிழ்ந்து பாரும்

ஆதியிலத மேவை – அந்நாள்
அருந்திய பாவவினை
ஆ திரிதத்துவ தேவன் மனிதத்துவ
மாயினர் இது புதுமை

விண்ணுலகாதிபதி – தீர்க்கார்
விளம்பின சொற்படிக்கு
மண்ணுலகில் மரிகன்னி வயிற்றினில்
மானிடனா யுதித்தார்

சொல்லுதற் கரிதாமே – ஜோதி
சுந்தர சோபனமே
புல்லணையிற் பசுமுன்னணையிற்பதி
பூபதிதான் பிறந்தார்

மந்தை மாடடையில் – மாது
மரியவள் மடியதனில்
கந்தைத் துணியதை விந்தைத் திருமகன்
காரணமாய் அணிந்தார்

தூதர் பறந்துவந்து – தேவ
துந்துமி மகிழ்பாட
மாதவ ஞானிகள் ஆயர்கள் பணிந்து
மங்களமொடு நாட

Vaarum Bethlagem Vaarum Lyrics in English

vaarum pethlekaem vaarum – vaarum
varisaiyudanae vaarum
vaarum ellorum poy vaalththuvom yaesuvai
vaarum virainthu vaarum

etti nadanthu vaarum – atho
aerittu neer paarum
pattanampol sitru pethlekaem theriyuthu
paarum makilnthu paarum

aathiyilatha maevai – annaal
arunthiya paavavinai
aa thirithaththuva thaevan manithaththuva
maayinar ithu puthumai

vinnnulakaathipathi – theerkkaar
vilampina sorpatikku
mannnulakil marikanni vayittinil
maanidanaa yuthiththaar

solluthar karithaamae – jothi
sunthara sopanamae
pullannaiyir pasumunnannaiyirpathi
poopathithaan piranthaar

manthai maadataiyil – maathu
mariyaval matiyathanil
kanthaith thunniyathai vinthaith thirumakan
kaaranamaay anninthaar

thoothar paranthuvanthu – thaeva
thunthumi makilpaada
maathava njaanikal aayarkal panninthu
mangalamodu naada

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaarum Bethlagem Vaarum

by clicking the fullscreen button in the Top left