தமிழ்

Devathi Devan Thanakku Sirththi - தேவாதி தேவன் தனக்குச்

தேவாதி தேவன் தனக்குச்
சீர்த்தி மேவு மங்களம்

ஜீவாதிபதி நித்யனுக்குத்
திவ்ய லோக ரக்ஷகனுக்குத்

ஞானவேத நாயகனுக்கு
நரரை மீட்ட மகிபனுக்குத்

பக்தர் மறவா பாதனுக்குப்
பரம கருணா நீதனுக்குத்

ஜெக சரணிய நாதனுக்குச்
சீஷர் புகழும் போதனுக்குத்

Devathi devan thanakku sirththi Lyrics in English

thaevaathi thaevan thanakkuch
seerththi maevu mangalam

jeevaathipathi nithyanukkuth
thivya loka rakshakanukkuth

njaanavaetha naayakanukku
nararai meetta makipanukkuth

pakthar maravaa paathanukkup
parama karunnaa neethanukkuth

jeka saranniya naathanukkuch
seeshar pukalum pothanukkuth

PowerPoint Presentation Slides for the song Devathi devan thanakku sirththi

by clicking the fullscreen button in the Top left