தமிழ்

Salemin Raja Sangeyin Raja - சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன்

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா ஸ்வாமி வாருமேன்
ஸ்வாமி வாருமேன் இந்தத்
தாரணிமீதினில் ஆளுகை செய்திடச்சடுதி வாருமேன்

சீக்கிரம் வருவோமென்றுரைத்துப்போன செல்வக்குமாரனே
இந்தச் சீயோனின் மாதுகள் தேடித்திரிகின்ற செய்திகேளீரோ

எட்டி எட்டி உம்மை அண்ணாந்துபார்த்துக் கண்பூத்துப் போகுதே
நீர் சுட்டிக்காட்டிப்போன வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறலாகுதே

நங்கை எருசலேம்பட்டினம் உம்மை நாடித்தேடுதே இந்த
நானிலத்திலுள்ள ஜீவப்பிராணிகள் தேடிவாடுதே

சாட்சியாகச் சுபவிசேஷம் தாரணிமேவுதே உந்தஞ்
சாட்சிகளுடைய இரத்தங்களெல்லாம் தாவிக்கூவுதே

Salemin raja sangeyin raja Lyrics in English

saalaemin raasaa sangaiyin raasaa svaami vaarumaen
svaami vaarumaen inthath
thaarannimeethinil aalukai seythidachchaduthi vaarumaen

seekkiram varuvomenturaiththuppona selvakkumaaranae
inthach seeyonin maathukal thaetiththirikinta seythikaeleero

etti etti ummai annnnaanthupaarththuk kannpooththup pokuthae
neer suttikkaattippona vaakkuththaththam niraivaeralaakuthae

nangai erusalaempattinam ummai naatiththaeduthae intha
naanilaththilulla jeevappiraannikal thaetivaaduthae

saatchiyaakach supavisesham thaarannimaevuthae unthanj
saatchikalutaiya iraththangalellaam thaavikkoovuthae

PowerPoint Presentation Slides for the song Salemin raja sangeyin raja

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites