தமிழ்

Amala Thayaparaa Arul - அமலா தயாபரா அருள்கூர் ஐயா குருபரா

அமலா தயாபரா அருள்கூர் ஐயா குருபரா

சமயம் ஈராறோர் ஆறு சாஸ்திரங்கள் வேத நான்கும்
அமையும் தத்துவம் தொண்ணூற் றாறும் ஆறுங்கடந்த

அந்தம் அடி நடு இல்லாத் தற்பரன் ஆதி
சுந்தரம் மிகும் அதீத சோதிப்ரகாச நீதி

ஞானத் ரவிய வேத நன்மைப் பரம போத
வானத் தேவப் ரசாத மகிமைக் களவில்லாத

காணப்படா அரூப கருணைச் சுய சொரூப
தோணப்படா வியாப சுகிர்தத் திருத் தயாப

சத்ய வசன நேயா சமஸ்த புண்ய சகாயா
கர்த்தத்துவ உபாயா கருணை பொழியும் வாயா

எல்லை இல்லா மெய்ஞ் ஞான ஏக பர வஸ்தான
சொல் அரிதாம் நிதான துல்லிபத் தொன்றாம் மேலான

கருணாகரா உப காரா நிராகரா
பரமேசுரா கிருபாகரா சர்வேசுரா

Amala Thayaparaa Arul Lyrics in English

amalaa thayaaparaa arulkoor aiyaa kuruparaa

samayam eeraaror aatru saasthirangal vaetha naankum
amaiyum thaththuvam thonnnnoor raarum aarungadantha

antham ati nadu illaath tharparan aathi
suntharam mikum atheetha sothiprakaasa neethi

njaanath raviya vaetha nanmaip parama potha
vaanath thaevap rasaatha makimaik kalavillaatha

kaanappadaa aroopa karunnaich suya soroopa
thonappadaa viyaapa sukirthath thiruth thayaapa

sathya vasana naeyaa samastha punnya sakaayaa
karththaththuva upaayaa karunnai poliyum vaayaa

ellai illaa meynj njaana aeka para vasthaana
sol arithaam nithaana thullipath thontam maelaana

karunnaakaraa upa kaaraa niraakaraa
paramaesuraa kirupaakaraa sarvaesuraa

PowerPoint Presentation Slides for the song Amala Thayaparaa Arul

by clicking the fullscreen button in the Top left