தமிழ்

Yesuvin Naamam Inithaana Naamam - இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்

இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம்
இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம்

1. பாவத்தைப் போக்கும் பயமதை நீக்கும்
பரம சந்தோஷம் பக்தருக்களிக்கும் — இயேசுவின்

2. பரிமள தைலமாம் இயேசுவின் நாமம்
பார் எங்கும் வாசனை வீசிடும் நாமம் — இயேசுவின்

3. வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம்
வானாதி வானவர் இயேசுவின் நாமம் — இயேசுவின்

4. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறிடா நாமம்
நம்பினோரை என்றும் கைவிடா நாமம் — இயேசுவின்

5. முழங்கால் யாவும் முடக்கிடும் நாமம்
மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலிப்பவர் நாமம் — இயேசுவின்

6. சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம்
சாபப் பிசாசை துரத்திட்ட நாமம் — இயேசுவின்

Yesuvin Naamam Inithaana Naamam Lyrics in English

Yesuvin naamam inithaana naamam
innaiyillaa naamam inpa naamam

1. paavaththaip pokkum payamathai neekkum
parama santhosham paktharukkalikkum — Yesuvin

2. parimala thailamaam Yesuvin naamam
paar engum vaasanai veesidum naamam — Yesuvin

3. vaanilum poovilum maelaana naamam
vaanaathi vaanavar Yesuvin naamam — Yesuvin

4. naettum intum entum maaridaa naamam
nampinorai entum kaividaa naamam — Yesuvin

5. mulangaal yaavum mudakkidum naamam
moontil ontaka jolippavar naamam — Yesuvin

6. saaththaanin senaiyai jeyiththitta naamam
saapap pisaasai thuraththitta naamam — Yesuvin

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvin Naamam Inithaana Naamam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites