தமிழ்

Matthew 16:1 in Tamil

மத்தேயு 16:1
பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவரைச் சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து: வானத்திலிருந்து ஓர் அடையாளத்தைத் தங்களுக்குக் காண்பிக்கவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.


மத்தேயு 16:1 in English

pariseyarum Sathuseyarum Avaraich Sothikkumpati Avaridaththil Vanthu: Vaanaththilirunthu Or Ataiyaalaththaith Thangalukkuk Kaannpikkavaenndum Entu Kaettarkal.


Read Full Chapter : Matthew 16