தமிழ்

Matthew 16:21 in Tamil

மத்தேயு 16:21
அதுமுதல் இயேசு, தாம் எருசலேமுக்குப்போய், மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் பல பாடுகள் பட்டு, கொலையுண்டு, மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவேண்டும் என்பதைத் தம்முடைய சீஷர்களுக்குச் சொல்லத்தொடங்கினார்.


மத்தேயு 16:21 in English

athumuthal Yesu, Thaam Erusalaemukkuppoy, Moopparaalum Pirathaana Aasaariyaraalum Pala Paadukal Pattu, Kolaiyunndu, Moontam Naalil Elunthirukkavaenndum Enpathaith Thammutaiya Seesharkalukkuch Sollaththodanginaar.


Read Full Chapter : Matthew 16