தமிழ்

Numbers 19:4 in Tamil

எண்ணாகமம் 19:4
அப்பொழுது ஆசாரியனξகிய Πβெயξசார͠தன் வߠΰலߠΩாலύ அதοΩ் இΰத்ĠΤ்தில் கொஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு எதிராக ஏழுதரம் தெளிக்கக்கடவன்.


எண்ணாகமம் 19:4 in English

appoluthu Aasaariyanaξkiya Πβெyaξsaara͠than VaߠΰlaߠΩாlaύ AthaοΩ் IΰthĠΤ்thil Konjam Eduththu, Aasarippuk Koodaaraththukku Ethiraaka Aelutharam Thelikkakkadavan.


Read Full Chapter : Numbers 19