தமிழ்

Numbers 26:65 in Tamil

எண்ணாகமம் 26:65
வனாந்தரத்தில் சாகவே சாவார்கள் என்று கர்த்தர் அவர்களைக் குறித்துச் சொல்லியிருந்தார்; எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேபும் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் தவிர, வேறொருவரும் அவர்களில் மீதியாயிருக்கவில்லை.

Numbers 26:65 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.

American Standard Version (ASV)

For Jehovah had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord had said of them, Death will certainly overtake them in the waste land. And of them all, only Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, were still living.

Darby English Bible (DBY)

For Jehovah had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.

Webster’s Bible (WBT)

For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.

World English Bible (WEB)

For Yahweh had said of them, They shall surely die in the wilderness. There was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.

Young’s Literal Translation (YLT)

for Jehovah said of them, `They do certainly die in the wilderness;’ and there hath not been left of them a man save Caleb son of Jephunneh, and Joshua son of Nun.

எண்ணாகமம் 26:65 in English

vanaantharaththil Saakavae Saavaarkal Entu Karththar Avarkalaik Kuriththuch Solliyirunthaar; Eppunnaeyin Kumaaranaakiya Kaalaepum Noonin Kumaaranaakiya Yosuvaavum Thavira, Vaeroruvarum Avarkalil Meethiyaayirukkavillai.


Read Full Chapter : Numbers 26