தமிழ்

1 Corinthians 9:12 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 9:12
மற்றவர்கள் உங்களிடத்திலே இந்த அதிகாரத்தைச் செலுத்தினால், அவர்களிலும் நாங்கள் அதிகமாய்ச் செலுத்தலாமல்லவா? அப்படியிருந்தும், கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு யாதொரு தடையும் உண்டாகாதபடிக்கு, நாங்கள் இந்த அதிகாரத்தைச் செலுத்தாமல் எல்லாப் பாடும் படுகிறோம்.


1 கொரிந்தியர் 9:12 in English

mattavarkal Ungalidaththilae Intha Athikaaraththaich Seluththinaal, Avarkalilum Naangal Athikamaaych Seluththalaamallavaa? Appatiyirunthum, Kiristhuvin Suviseshaththirku Yaathoru Thataiyum Unndaakaathapatikku, Naangal Intha Athikaaraththaich Seluththaamal Ellaap Paadum Padukirom.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 9