தமிழ்

2 Corinthians 6:3 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:3
இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு, நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடறல் உண்டாக்காமல், எவ்விதத்தினாலேயும், எங்களை தேவஊழியக்காரராக விளங்கப்பண்ணுகிறோம்.


2 கொரிந்தியர் 6:3 in English

intha Ooliyam Kuttappadaathapatikku, Naangal Yaathontilum Idaral Unndaakkaamal, Evvithaththinaalaeyum, Engalai Thaevaooliyakkaararaaka Vilangappannnukirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6