தமிழ்

2 Corinthians 6:7 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:7
சத்தியவசனத்திலும், திவ்விய பலத்திலும்; நீதியாகிய வலதிடதுபக்கத்து ஆயுதங்களைத் தரித்திருக்கிறதிலும்,


2 கொரிந்தியர் 6:7 in English

saththiyavasanaththilum, Thivviya Palaththilum; Neethiyaakiya Valathidathupakkaththu Aayuthangalaith Thariththirukkirathilum,


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6