தமிழ்

2 Corinthians 7:14 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 7:14
இப்படியிருக்க, உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாய் நான் அவனுடனே சொன்ன யாதொன்றைக்குறித்தும் வெட்கப்படமாட்டேன்; நாங்கள் சகலத்தையும் உங்களுக்குச் சத்தியமாய்ச் சொன்னதுபோல, தீத்துவுடனே நாங்கள் உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியாய்ச் சொன்னதும் சத்தியமாக விளங்கிற்றே.

2 Corinthians 7:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.

American Standard Version (ASV)

For if in anything I have gloried to him on your behalf, I was not put to shame; but as we spake all things to you in truth, so our glorying also which I made before Titus was found to be truth.

Bible in Basic English (BBE)

For I was not put to shame in anything in which I may have made clear to him my pride in you; but as we said nothing to you but what was true, so the good things which I said to Titus about you were seen by him to be true.

Darby English Bible (DBY)

Because if I boasted to him anything about you, I have not been put to shame; but as we have spoken to you all things in truth, so also our boasting to Titus has been [the] truth;

World English Bible (WEB)

For if in anything I have boasted to him on your behalf, I was not disappointed. But as we spoke all things to you in truth, so our glorying also which I made before Titus was found to be truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

because if anything to him in your behalf I have boasted, I was not put to shame; but as all things in truth we did speak to you, so also our boasting before Titus became truth,

2 கொரிந்தியர் 7:14 in English

ippatiyirukka, Ungalukkup Pukalchchiyaay Naan Avanudanae Sonna Yaathontaikkuriththum Vetkappadamaattaen; Naangal Sakalaththaiyum Ungalukkuch Saththiyamaaych Sonnathupola, Theeththuvudanae Naangal Ungalukkup Pukalchchiyaaych Sonnathum Saththiyamaaka Vilangitte.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 7