தமிழ்

2 Corinthians 6:17 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:17
ஆனபடியால், நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டுப் பிரிந்துபோய், அசுத்தமானதைத் தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


2 கொரிந்தியர் 6:17 in English

aanapatiyaal, Neengal Avarkal Naduvilirunthu Purappattup Pirinthupoy, Asuththamaanathaith Thodaathirungal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6