தமிழ்

2 Corinthians 6:1 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 6:1
தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் விருதாவாய்ப் பெறாதபடிக்கு, உடன்வேலையாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறோம்.


2 கொரிந்தியர் 6:1 in English

thaevanutaiya Kirupaiyai Neengal Viruthaavaayp Peraathapatikku, Udanvaelaiyaatkalaakiya Naangal Ungalukkup Puththisollukirom.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 6