தமிழ்

Exodus 9:4 in Tamil

யாத்திராகமம் 9:4
கர்த்தர் இஸ்ரவேலரின் மிருகஜீவன்களுக்கும் எகிப்தியரின் மிருகஜீவன்களுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணுவார்; இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு உரியவைகள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் சாவதில்லை என்றார்.


யாத்திராகமம் 9:4 in English

karththar Isravaelarin Mirukajeevankalukkum Ekipthiyarin Mirukajeevankalukkum Viththiyaasam Pannnuvaar; Isravael Puththirarukku Uriyavaikal Ellaavattilum Ontum Saavathillai Entar.


Read Full Chapter : Exodus 9