தமிழ்

Ezekiel 12:28 in Tamil

எசேக்கியேல் 12:28
ஆகையால் என் வார்த்தைகளில் ஒன்றாகிலும் இனித் தாமதிப்பதில்லையென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார்; நான் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று அவர்களோடே சொல் என்றார்.


எசேக்கியேல் 12:28 in English

aakaiyaal En Vaarththaikalil Ontakilum Inith Thaamathippathillaiyentu Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar; Naan Sonna Vaarththai Niraivaerum Entu Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar Entu Avarkalotae Sol Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 12