தமிழ்

Ezekiel 38:7 in Tamil

எசேக்கியேல் 38:7
நீ ஆயத்தப்படு, உன்னுடனேகூடின உன் எல்லாக் கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து; நீ அவர்களுக்குக் காவலாளனாயிரு.


எசேக்கியேல் 38:7 in English

nee Aayaththappadu, Unnudanaekootina Un Ellaak Koottaththaiyum Aayaththappaduththu; Nee Avarkalukkuk Kaavalaalanaayiru.


Read Full Chapter : Ezekiel 38