தமிழ்

Hebrews 12:26 in Tamil

எபிரெயர் 12:26
அவருடைய சத்தம் அப்பொழுது பூமியை அசையப்பண்ணிற்று; இன்னும் ஒருதரம் நான் பூமியை மாத்திரமல்ல, வானத்தையும் அசையப்பண்ணுவேனென்று இப்பொழுது வாக்குத்தத்தஞ்செய்திருக்கிறார்.


எபிரெயர் 12:26 in English

avarutaiya Saththam Appoluthu Poomiyai Asaiyappannnnittu; Innum Orutharam Naan Poomiyai Maaththiramalla, Vaanaththaiyum Asaiyappannnuvaenentu Ippoluthu Vaakkuththaththanjaெythirukkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 12