தமிழ்

Jeremiah 11:21 in Tamil

எரேமியா 11:21
ஆதலால் நீ எங்கள் கையினாலே சாகாதபடிக்குக் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவேண்டாம் என்று சொல்லி, உன் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிற ஆனதோத்தின் மனுஷரைக்குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்:


எரேமியா 11:21 in English

aathalaal Nee Engal Kaiyinaalae Saakaathapatikkuk Karththarutaiya Naamaththinaalae Theerkkatharisanam Sollavaenndaam Entu Solli, Un Piraananai Vaangaththaedukira Aanathoththin Manusharaikkuriththuk Karththar Sollukiraar:


Read Full Chapter : Jeremiah 11