தமிழ்

Matthew 10:34 in Tamil

மத்தேயு 10:34
பூமியின்மேல் சமாதானத்தை அனுப்பவந்தேன் என்று எண்ணாதிருங்கள்; சமாதானத்தையல்ல பட்டயத்தையே அனுப்பவந்தேன்.


மத்தேயு 10:34 in English

poomiyinmael Samaathaanaththai Anuppavanthaen Entu Ennnnaathirungal; Samaathaanaththaiyalla Pattayaththaiyae Anuppavanthaen.


Read Full Chapter : Matthew 10