தமிழ்

Matthew 10:5 in Tamil

மத்தேயு 10:5
இந்தப் பன்னிருவரையும் இயேசு அனுப்புகையில், அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டுச் சொன்னது என்னவென்றால்: நீங்கள் புறஜாதியார் நாட்டுக்குப் போகாமலும், சமாரியர் பட்டணங்களில் பிரவேசியாமலும்,


மத்தேயு 10:5 in English

inthap Panniruvaraiyum Yesu Anuppukaiyil, Avarkalukkuk Kattalaiyittuch Sonnathu Ennavental: Neengal Purajaathiyaar Naattukkup Pokaamalum, Samaariyar Pattanangalil Piravaesiyaamalum,


Read Full Chapter : Matthew 10