தமிழ்

Aarathanai Nayagare - ஆராதனை நாயகரே

ஆராதனை நாயகரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
அபிஷேகத்தைத் தருபவரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமேன்

ஆதியும் நீரே அந்தமும் நீரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
இன்பமும் நீரே இடில்லா நேசரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
என் இயேசுவே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

உண்மையும் நீரே ஊக்கமும் நீரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
எண்ணமும் நீரே ஏக்கமும் நீரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

ஐங்காயம் ஏற்றவரே ஒப்பில்லா நேசரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்
ஓங்கிய புயத்தவரே ஒளஷதமும் நீரே
உம்மை நான் ஆராதிப்பேன்

Aarathanai Naayagare
Ummai Naan Aaraathipaen
Abishegathai Tharubavare
Ummai Naan Aaraathipaen

Alleluyah Alleluyah
Alleluyah Amen

Aathiyum Neerae Anthamum Neerae
Ummai Naan Aarathipaen
Inbamum Neerae eedilla Nesare
Ummai Naan Aaraathipaen

Ummai Naan Aaraathipaen
En Yesuvae Ummai Naan Aaraathipaen

Unmaiyum Neerae ookkamum Neerae
Ummai Naan Aaraathipaen
Ennamum Neerae Ekkamum Neerae
Ummai Naan Aaraathipaen

Iyngkaayam Yetravarae Oppilla Nesarae
Ummai Naan Aaraathipaen
Ongiya buyathavarae Oushadhamum Neerae
Ummai Naan Aarathipaen

Aarathanai Nayagare Lyrics in English

aaraathanai naayakarae
ummai naan aaraathippaen

apishaekaththaith tharupavarae

ummai naan aaraathippaen

allaelooyaa allaelooyaa

allaelooyaa aamaen

aathiyum neerae anthamum neerae

ummai naan aaraathippaen

inpamum neerae itillaa naesarae

ummai naan aaraathippaen

ummai naan aaraathippaen

en Yesuvae ummai naan aaraathippaen

unnmaiyum neerae ookkamum neerae

ummai naan aaraathippaen

ennnamum neerae aekkamum neerae

ummai naan aaraathippaen

aingaayam aettavarae oppillaa naesarae

ummai naan aaraathippaen

ongiya puyaththavarae olashathamum neerae

ummai naan aaraathippaen

Aarathanai Naayagare

Ummai Naan Aaraathipaen

Abishegathai Tharubavare

Ummai Naan Aaraathipaen

Alleluyah Alleluyah

Alleluyah Amen

Aathiyum Neerae Anthamum Neerae

Ummai Naan Aarathipaen

Inbamum Neerae eedilla Nesare

Ummai Naan Aaraathipaen

Ummai Naan Aaraathipaen

En Yesuvae Ummai Naan Aaraathipaen

Unmaiyum Neerae ookkamum Neerae

Ummai Naan Aaraathipaen

Ennamum Neerae Ekkamum Neerae

Ummai Naan Aaraathipaen

Iyngkaayam Yetravarae Oppilla Nesarae

Ummai Naan Aaraathipaen

Ongiya buyathavarae Oushadhamum Neerae

Ummai Naan Aarathipaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarathanai Nayagare

by clicking the fullscreen button in the Top left