தமிழ்

Devane En Jeevane - தேவனே என் ஜீவனே உம்மையன்றி

தேவனே என் ஜீவனே உம்மையன்றி
இவ்வுலகில் யார் எனக்குண்டு
நீரே என் வழி நீரே என் சத்யம் – உம்மை
விட்டால் இவ்வுலகில் யார் எனக்குண்டு

என் கோட்டையே என் துருகமே
உம்மையன்றி இவ்வுலகில்
யார் எனக்குண்டு
எந்தன் அரணே எந்தன் கரமே
உம்மை விட்டால் இவ்வுலகில்
யார் எனக்குண்டு

என் நேசரே என் மீட்பரே உம்மையன்றி
இவ்வுலகில் யார் எனக்குண்டு
எந்தன் பெலனே எந்தன் சுகமே
உம்மை விட்டால் இவ்வுலகில்
யார் எனக்குண்டு

Devane en jeevane Lyrics in English

thaevanae en jeevanae ummaiyanti
ivvulakil yaar enakkunndu
neerae en vali neerae en sathyam – ummai
vittal ivvulakil yaar enakkunndu

en kottaைyae en thurukamae
ummaiyanti ivvulakil
yaar enakkunndu
enthan arannee enthan karamae
ummai vittal ivvulakil
yaar enakkunndu

en naesarae en meetparae ummaiyanti
ivvulakil yaar enakkunndu
enthan pelanae enthan sukamae
ummai vittal ivvulakil
yaar enakkunndu

PowerPoint Presentation Slides for the song Devane en jeevane

by clicking the fullscreen button in the Top left