தமிழ்

Magimaikum Ganathirkum - மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே

மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே
மங்காத புகழை உடையவரே
நிரந்தர அதிகாரம் உள்ளவரே
நித்தியமாய் எங்களை ஆள்பவரே

ராஜா இயேசு ராஜா நீரே ராஜாதி ராஜா
ராஜா இயேசு ராஜா
நீரே ராஜாதி ராஜாதி ராஜாதி ராஜா

பெருமைக்கும் புகழ்ச்சிக்கும் உரியவரே
பெரிய காரியங்கள் செய்பவரே
சகல அதிகாரம் உள்ளவரே
சர்வத்தையும் படைத்த சிருஷ்டிகரே

தொழுகைக்கும் துதிக்கும் அதிபதியே
மகத்துவும் மாட்சிமை உடையவரே
கிருபையின் ஐசுவரிய சம்பன்னரே
மரணத்தை ஜெயித்த மன்னவரே

Magimaikum ganathirkum Lyrics in English

makimaikkum kanaththirkum paaththirarae
mangaatha pukalai utaiyavarae
niranthara athikaaram ullavarae
niththiyamaay engalai aalpavarae

raajaa Yesu raajaa neerae raajaathi raajaa
raajaa Yesu raajaa
neerae raajaathi raajaathi raajaathi raajaa

perumaikkum pukalchchikkum uriyavarae
periya kaariyangal seypavarae
sakala athikaaram ullavarae
sarvaththaiyum pataiththa sirushtikarae

tholukaikkum thuthikkum athipathiyae
makaththuvum maatchimai utaiyavarae
kirupaiyin aisuvariya sampannarae
maranaththai jeyiththa mannavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Magimaikum ganathirkum

by clicking the fullscreen button in the Top left