தமிழ்

Oh Sthiri Vith - ஓ ஸ்திரீ வித் தேசையா

ஓ ஸ்திரீ வித் தேசையா
அன்புகூராய் துன்பம் தீராயோ

வஸ்தோரே கிறிஸ்துவேதா மானுவேலே யேசுநாதா
வந்தெமை க்ருபைக் கண் பாராயோ

ஆதி மானிடர் புரிந்த பாதகம் தொலைக்க வந்த
அண்ணலே உமக் கபயமே
ஓ ஸ்திரீ வித் தேசையா
ஆதரித் திரங்க வேண்டுமே

எத்தனை மனக் கிலேசம் நித்தமும் சத்துருக்கள் மோசம்
எந்தையே கைவிட்டுவிடாதேயும்
ஓ ஸ்திரி வித் தேசையா
எப்படியும் காத்தருள் மெய்யா

ஆடுகள் சிதறிப்போச்சொ அன்னியருக் கிஷ்டம் ஆச்சோ
பாடுபட்ட பட்சக் கோனாரே
ஓ ஸ்திரீ வித்தேசையா
காடுகளில் தேடிப் பாருமேன்

மந்தையை க்ருபைக் கண் பாரும் சிந்தையில் துயரம் தீரும்
சந்ததம் தொழுவம் சேருமேன்
ஓ ஸ்திரீ வித் தேசையா
வந்தனம் உமக்கு ஸ்தோத்திரமே

Oh Sthiri Vith Lyrics in English

o sthiree vith thaesaiyaa
anpukooraay thunpam theeraayo

vasthorae kiristhuvaethaa maanuvaelae yaesunaathaa
vanthemai krupaik kann paaraayo

aathi maanidar purintha paathakam tholaikka vantha
annnalae umak kapayamae
o sthiree vith thaesaiyaa
aatharith thiranga vaenndumae

eththanai manak kilaesam niththamum saththurukkal mosam
enthaiyae kaivittuvidaathaeyum
o sthiri vith thaesaiyaa
eppatiyum kaaththarul meyyaa

aadukal sitharippochchaொ anniyaruk kishdam aachcho
paadupatta patchak konaarae
o sthiree viththaesaiyaa
kaadukalil thaetip paarumaen

manthaiyai krupaik kann paarum sinthaiyil thuyaram theerum
santhatham tholuvam serumaen
o sthiree vith thaesaiyaa
vanthanam umakku sthoththiramae

PowerPoint Presentation Slides for the song Oh Sthiri Vith

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites