தமிழ்

Parisutharae Parisutharae - பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே

பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே
பரலோக ராஜாவே
கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்
போற்றிடும் பரிசுத்த
ஆராதனை ஆராதனை
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்க்கே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் -3 பாத்திரரே
வணக்கமாய் விழுகின்றோம்
நீரே பாத்திரரே

Parisutharae parisutharae Lyrics in English

parisuththarae parisuththarae
paraloka raajaavae
kaerupeenkal seraapeenkal
pottidum parisuththa
aaraathanai aaraathanai
parisuththar parisuththarkkae

parisuththar parisuththar -3 paaththirarae
vanakkamaay vilukintom
neerae paaththirarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisutharae parisutharae

by clicking the fullscreen button in the Top left