தமிழ்

Vaarungal Ondrai - வாருங்கள் ஒன்றாய் கூடுவோம்

வாருங்கள் ஒன்றாய் கூடுவோம்
வல்ல தேவன் நாமம் புகழ்பாட
பாடுங்கள் புது பாடலை
தேவனைத் துதித்து பாடிட

அவர் துதிகளில் வாசம் செய்பவர்
அவர் துதிக்கு பாத்திரர்
அல்லேலூயா-8

வானங்களே கெம்பீரமாய் பாடுங்கள்
பூமிவாழ் குடிகளே உயர்த்துங்கள்
பர்வதங்கள் கெம்பீரமாய் முழங்குங்கள்
கர்த்தர் தம் ஜனத்துக்கு ஆறுதல் செய்தார்

பூமியின் ராஜாக்களே துதியுங்கள்
பிரபுக்கள் ஜனங்களே துதியுங்கள்
இஸ்ரவேல் ஜனங்களே முழங்குங்கள்
தம் ஜனத்துக்கொரு கொம்பை உயர்த்திட்டார்

சேனைகளின் கர்த்தரை துதியுங்கள்
பரிசுத்த் தேவனைத் துதியுங்கள்
பரலோக தேவனைத் துதியுங்கள்
மீண்டும் வருபவரைத் துதியுங்கள்

Vaarungal Ondrai Lyrics in English

vaarungal ontay kooduvom
valla thaevan naamam pukalpaada
paadungal puthu paadalai
thaevanaith thuthiththu paatida

avar thuthikalil vaasam seypavar
avar thuthikku paaththirar
allaelooyaa-8

vaanangalae kempeeramaay paadungal
poomivaal kutikalae uyarththungal
parvathangal kempeeramaay mulangungal
karththar tham janaththukku aaruthal seythaar

poomiyin raajaakkalae thuthiyungal
pirapukkal janangalae thuthiyungal
isravael janangalae mulangungal
tham janaththukkoru kompai uyarththittar

senaikalin karththarai thuthiyungal
parisuthth thaevanaith thuthiyungal
paraloka thaevanaith thuthiyungal
meenndum varupavaraith thuthiyungal

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaarungal Ondrai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites