தமிழ்

Matthew 27:46 in Tamil

மத்தேயு 27:46
ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இயேசு: ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபக்தானி, என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு என் தேவனே! என் தேவனே! ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம்.

Matthew 27:46 in Other Translations

King James Version (KJV)

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

American Standard Version (ASV)

And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?

Bible in Basic English (BBE)

And about the ninth hour Jesus gave a loud cry, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why are you turned away from me?

Darby English Bible (DBY)

but about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is, My God, my God, why hast thou forsaken me?

World English Bible (WEB)

About the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, “Eli, Eli, lima{TR reads “lama” instead of “lima”} sabachthani?” That is, “My God, my God, why have you forsaken me?”

Young’s Literal Translation (YLT)

and about the ninth hour Jesus cried out with a great voice, saying, `Eli, Eli, lama sabachthani?’ that is, `My God, my God, why didst Thou forsake me?’

மத்தேயு 27:46 in English

onpathaam Manni Naeraththil Yesu: Aelee! Aelee! Laamaa Sapakthaani, Entu Mikuntha Saththamittuk Kooppittar; Atharku En Thaevanae! En Thaevanae! Aen Ennaik Kaivittir Entu Arththamaam.


Read Full Chapter : Matthew 27