தமிழ்

Numbers 19:20 in Tamil

எண்ணாகமம் 19:20
தீட்டுப்பட்டிருக்கிறவன் தன்னைச் சுத்திகரித்துக் கொள்ளாதிருந்தால், அவன் சபையில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டுபோவான்; அவன் கர்த்தரின் பரிசுத்த ஸ்தலத்தைத் தீட்டுப்படுத்தினான்; தீட்டுக்கழிக்கும் ஜலம் அவன்மேல் தெளிக்கப்படாததினால் அவன் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறான்.


எண்ணாகமம் 19:20 in English

theettuppattirukkiravan Thannaich Suththikariththuk Kollaathirunthaal, Avan Sapaiyil Iraathapatikku Aruppunndupovaan; Avan Karththarin Parisuththa Sthalaththaith Theettuppaduththinaan; Theettukkalikkum Jalam Avanmael Thelikkappadaathathinaal Avan Theettuppattirukkiraan.


Read Full Chapter : Numbers 19