தமிழ்

Numbers 19:19 in Tamil

எண்ணாகமம் 19:19
சுத்தமாயிருக்கிறவன் தீட்டுப்பட்டவன்மேல் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் தெளிக்கவேண்டும்; ஏழாம் நாளில் இவன் தன்னைச் சுத்திகரித்து, தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, ஜலத்தில் ஸ்நானம்பண்ணி, சாயங்காலத்திலே சுத்தமாயிருப்பான்.


எண்ணாகமம் 19:19 in English

suththamaayirukkiravan Theettuppattavanmael Moontam Naalilum Aelaam Naalilum Thelikkavaenndum; Aelaam Naalil Ivan Thannaich Suththikariththu, Than Vasthirangalaith Thoyththu, Jalaththil Snaanampannnni, Saayangaalaththilae Suththamaayiruppaan.


Read Full Chapter : Numbers 19