தமிழ்

Proverbs 2:7 in Tamil

நீதிமொழிகள் 2:7
அவர் நீதிமான்களுக்கென்று மெய்ஞ்ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார்; உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு அவர் கேடகமாயிருக்கிறார்.


நீதிமொழிகள் 2:7 in English

avar Neethimaankalukkentu Meynjnjaanaththai Vaiththu Vaiththirukkiraar; Uththamamaay Nadakkiravarkalukku Avar Kaedakamaayirukkiraar.


Read Full Chapter : Proverbs 2