தமிழ்

1 Corinthians 1:30 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 1:30
அந்தப்படி, நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டிருக்கிறீர்கள். எழுதியிருக்கிறபடி, மேன்மைபாராட்டுகிறவன் கர்த்தரைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டத்தக்கதாக,


1 கொரிந்தியர் 1:30 in English

anthappati, Neengal Avaraalae Kiristhu Yesuvukkutpattirukkireerkal. Eluthiyirukkirapati, Maenmaipaaraattukiravan Karththaraikkuriththae Maenmaipaaraattaththakkathaaka,


Read Full Chapter : 1 Corinthians 1