தமிழ்

Romans 5:21 in Tamil

ரோமர் 5:21
ஆதலால் பாவம் மரணத்துக்கு ஏதுவாக ஆண்டுகொண்டதுபோல, கிருபையானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நீதியினாலே நித்தியஜீவனுக்கு ஏதுவாக ஆண்டுகொண்டது.

Romans 5:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.

American Standard Version (ASV)

that, as sin reigned in death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life through Jesus Christ our Lord.

Bible in Basic English (BBE)

That, as sin had power in death, so grace might have power through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.

Darby English Bible (DBY)

in order that, even as sin has reigned in [the power of] death, so also grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.

World English Bible (WEB)

that as sin reigned in death, even so might grace reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

that even as the sin did reign in the death, so also the grace may reign, through righteousness, to life age-during, through Jesus Christ our Lord.

ரோமர் 5:21 in English

aathalaal Paavam Maranaththukku Aethuvaaka Aanndukonndathupola, Kirupaiyaanathu Nammutaiya Karththaraakiya Yesu Kiristhuvin Moolamaay Neethiyinaalae Niththiyajeevanukku Aethuvaaka Aanndukonndathu.


Read Full Chapter : Romans 5