தமிழ்

Proverbs 8:36 in Tamil

நீதிமொழிகள் 8:36
எனக்கு விரோதமாகப் பாவஞ்செய்கிறவனோ, தன் ஆத்துமாவைச் சேதப்படுத்துகிறான், என்னை வெறுக்கிறவர்கள் யாவரும் மரணத்தை விரும்புகிறவர்கள் என்று சொல்லுகிறது.


நீதிமொழிகள் 8:36 in English

enakku Virothamaakap Paavanjaெykiravano, Than Aaththumaavaich Sethappaduththukiraan, Ennai Verukkiravarkal Yaavarum Maranaththai Virumpukiravarkal Entu Sollukirathu.


Read Full Chapter : Proverbs 8