தமிழ்

Revelation 12:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:5
சகல ஜாதிகளையும் இருப்புக்கோலால் ஆளுகைசெய்யும் ஆண்பிள்ளையை பெற்றாள்; அவளுடைய பிள்ளை தேவனிடத்திற்கும் அவருடைய சிங்காசனத்தினிடத்திற்கும், எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:5 in English

sakala Jaathikalaiyum Iruppukkolaal Aalukaiseyyum Aannpillaiyai Pettaாl; Avalutaiya Pillai Thaevanidaththirkum Avarutaiya Singaasanaththinidaththirkum, Eduththukkollappattathu.


Read Full Chapter : Revelation 12