தமிழ்

1 Chronicles 29:19 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:19
என் குமாரனாகிய சாலொமோன் உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய சாட்சிகளையும் உம்முடைய கட்டளைகளையும் கைக்கொள்ளும்படிக்கும், இவைகள் எல்லாவற்றையும் செய்து, நான் ஆயத்தம்பண்ணின இந்த அரமனையைக்கட்டும்படிக்கும், அவனுக்கு உத்தம இருதயத்தைத் தந்தருளும் என்றான்.

1 Chronicles 29:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.

American Standard Version (ASV)

and give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for which I have made provision.

Bible in Basic English (BBE)

And give to Solomon my son a true heart, to keep your orders, your rules, and your laws, and to do all these things, and to put up this great house for which I have made ready.

Darby English Bible (DBY)

And give to Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all, and to build the palace, for which I have made provision.

Webster’s Bible (WBT)

And give to Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for which I have made provision.

World English Bible (WEB)

and give to Solomon my son a perfect heart, to keep your commandments, your testimonies, and your statutes, and to do all these things, and to build the palace, for which I have made provision.

Young’s Literal Translation (YLT)

and to Solomon my son give a perfect heart, to keep Thy commands, Thy testimonies, and Thy statutes, and to do the whole, even to build the palace `for’ which I have prepared.’

1 நாளாகமம் 29:19 in English

en Kumaaranaakiya Saalomon Ummutaiya Karpanaikalaiyum Ummutaiya Saatchikalaiyum Ummutaiya Kattalaikalaiyum Kaikkollumpatikkum, Ivaikal Ellaavattaைyum Seythu, Naan Aayaththampannnnina Intha Aramanaiyaikkattumpatikkum, Avanukku Uththama Iruthayaththaith Thantharulum Entan.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29