தமிழ்

1 Kings 11:33 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:33
அவர்கள் என்னைவிட்டு, சீதோனியரின் தேவியாகிய அஸ்தரோத்தையும், மோவாபியரின் தேவனாகிய காமோசையும், அம்மோன் புத்திரரின் தேவனாகிய மில்கோமையும் பணிந்துகொண்டு, அவன் தகப்பனாகிய தாவீதைப்போல என் பார்வைக்குச் செம்மையாய் இருக்கிறதைச் செய்யவும், என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கȠΕ்கொள்ளவுமύ, அவர்கள் என் வழிகளில் நடவாமற்ʠχானபடிϠοனால் அப்படிச் செய்வேன்.

1 Kings 11:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father.

American Standard Version (ASV)

because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Sidonians, Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the children of Ammon; and they have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and `to keep’ my statutes and mine ordinances, as did David his father.

Bible in Basic English (BBE)

Because they are turned away from me to the worship of Ashtoreth, the goddess of the Zidonians, and Chemosh, the god of Moab, and Milcom, the god of the Ammonites; they have not been walking in my ways or doing what is right in my eyes or keeping my laws and my decisions as his father David did.

Darby English Bible (DBY)

because they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in my sight, and my statutes and mine ordinances, as David his father.

Webster’s Bible (WBT)

Because they have forsaken me, and have worshiped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in my eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father.

World English Bible (WEB)

because that they have forsaken me, and have worshiped Ashtoreth the goddess of the Sidonians, Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the children of Ammon; and they have not walked in my ways, to do that which is right in my eyes, and [to keep] my statutes and my ordinances, as did David his father.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Because they have forsaken Me, and bow themselves to Ashtoreth, god`dess’ of the Zidonians, to Chemosh god of Moab, and to Milcom god of the sons of Ammon, and have not walked in My ways, to do that which `is’ right in Mine eyes, and My statutes and My judgments, like David his father.

1 இராஜாக்கள் 11:33 in English

avarkal Ennaivittu, Seethoniyarin Thaeviyaakiya Astharoththaiyum, Movaapiyarin Thaevanaakiya Kaamosaiyum, Ammon Puththirarin Thaevanaakiya Milkomaiyum Panninthukonndu, Avan Thakappanaakiya Thaaveethaippola En Paarvaikkuch Semmaiyaay Irukkirathaich Seyyavum, En Kattalaikalaiyum En Niyaayangalaiyum KaȠΕ்kollavumaύ, Avarkal En Valikalil NadavaamarʠχாnapatiϠοnaal Appatich Seyvaen.


Read Full Chapter : 1 Kings 11