தமிழ்

1 Timothy 6:20 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 6:20
ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும், ஞானமென்று பொய்யாய்ப் பேர்பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு.


1 தீமோத்தேயு 6:20 in English

o Theemoththaeyuvae, Unnidaththil Oppuvikkappattathai Nee Kaaththukkonndu, Seerkaedaana Veennpaechchukalukkum, Njaanamentu Poyyaayp Paerpettirukkira Kolkaiyin Vipareethangalukkum Vilaku.


Read Full Chapter : 1 Timothy 6