தமிழ்

2 Chronicles 7:3 in Tamil

2 நாளாகமம் 7:3
அக்கினி இறங்குகிறதையும், கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தின்மேல் தங்கியிருக்கிறதையும், இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் கண்டபோது, தளவரிசைமட்டும் தரையிலே முகங்குப்புறக் குனிந்துபணிந்து, கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றுமுள்ளது என்று சொல்லி, அவரைத் துதித்தார்கள்.


2 நாளாகமம் 7:3 in English

akkini Irangukirathaiyum, Karththarutaiya Makimai Aalayaththinmael Thangiyirukkirathaiyum, Isravael Puththirar Ellaarum Kanndapothu, Thalavarisaimattum Tharaiyilae Mukanguppurak Kuninthupanninthu, Karththar Nallavar, Avarutaiya Kirupai Entumullathu Entu Solli, Avaraith Thuthiththaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 7