தமிழ்

Daniel 10:11 in Tamil

தானியேல் 10:11
அவன் என்னை நோக்கி: பிரியமான புருஷனாகிய தானியேலே, நான் இப்போது உன்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தேன்; ஆதலால், நான் உமக்குச் சொல்லும் வார்த்தைகளின்பேரில் நீ கவனமாயிருந்து, கால் ஊன்றி நில் என்றான்; இந்த வார்த்தையை அவன் என்னிடத்தில் சொல்லுகையில் நடுக்கத்தோடே எழுந்து நின்றேன்.


தானியேல் 10:11 in English

avan Ennai Nnokki: Piriyamaana Purushanaakiya Thaaniyaelae, Naan Ippothu Unnidaththirku Anuppappattu Vanthaen; Aathalaal, Naan Umakkuch Sollum Vaarththaikalinpaeril Nee Kavanamaayirunthu, Kaal Oonti Nil Entan; Intha Vaarththaiyai Avan Ennidaththil Sollukaiyil Nadukkaththotae Elunthu Ninten.


Read Full Chapter : Daniel 10