தமிழ்

Deuteronomy 28:68 in Tamil

உபாகமம் 28:68
இனிக் காணாதிருப்பாய் என்று நான் உனக்குச் சொன்னவழியாய், கர்த்தர் உன்னைக் கப்பல்களிலே எகிப்திற்குத் திரும்பக் கொண்டுபோகப்பண்ணுவார்; அங்கே உங்கள் சத்துருக்களுக்கு வேலைக்காரராகவும் வேலைக்காரிகளாகவும் விற்கப்படுவீர்கள்; உங்களைக் கொள்வாரும் இல்லாதிருப்பார்கள் என்றான்.

Deuteronomy 28:68 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah will bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I said unto thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall sell yourselves unto your enemies for bondmen and for bondwomen, and no man shall buy you.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord will take you back to Egypt again in ships, by the way of which I said to you, You will never see it again: there you will be offering yourselves as men-servants and women-servants to your haters for a price, and no man will take you.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah will bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I said unto thee, Thou shalt see it again no more; and there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and there shall be no man to buy [you].

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD shall bring thee into Egypt again with ships, by the way of which I have said to thee, Thou shalt see it no more again: and there ye shall be sold to your enemies for bond-men and bond-women, and no man shall buy you.

World English Bible (WEB)

Yahweh will bring you into Egypt again with ships, by the way of which I said to you, You shall see it no more again: and there you shall sell yourselves to your enemies for bondservants and for bondmaids, and no man shall buy you.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And Jehovah hath brought thee back to Egypt with ships, by a way of which I said to thee, Thou dost not add any more to see it, and ye have sold yourselves there to thine enemies, for men-servants and for maid-servants, and there is no buyer.’

உபாகமம் 28:68 in English

inik Kaannaathiruppaay Entu Naan Unakkuch Sonnavaliyaay, Karththar Unnaik Kappalkalilae Ekipthirkuth Thirumpak Konndupokappannnuvaar; Angae Ungal Saththurukkalukku Vaelaikkaararaakavum Vaelaikkaarikalaakavum Virkappaduveerkal; Ungalaik Kolvaarum Illaathiruppaarkal Entan.


Read Full Chapter : Deuteronomy 28