தமிழ்

Exodus 11:5 in Tamil

யாத்திராகமம் 11:5
அப்பொழுது சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பார்வோனுடைய தலைப்பிள்ளை முதல் ஏந்திரம் அரைக்கும் அடிமைப்பெண்ணுடைய தலைப்பிள்ளை வரைக்கும், எகிப்து தேசத்திலிருக்கிற முதற்பேறனைத்தும் மிருகஜீவன்களின் தலையீற்றனைத்தும் சாகும் என்று உரைக்கிறார் என்று சொன்னதுமன்றி,


யாத்திராகமம் 11:5 in English

appoluthu Singaasanaththin Mael Veettirukkum Paarvonutaiya Thalaippillai Muthal Aenthiram Araikkum Atimaippennnutaiya Thalaippillai Varaikkum, Ekipthu Thaesaththilirukkira Mutharpaeranaiththum Mirukajeevankalin Thalaiyeettanaiththum Saakum Entu Uraikkiraar Entu Sonnathumanti,


Read Full Chapter : Exodus 11