தமிழ்

Exodus 13:3 in Tamil

யாத்திராகமம் 13:3
அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி: நீங்கள் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நாளை நினையுங்கள்; கர்த்தர் பலத்த கையினால் உங்களை அவ்விடத்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணினார்; ஆகையால், நீங்கள் புளித்த அப்பம் புசிக்கவேண்டாம்.

Exodus 13:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.

American Standard Version (ASV)

And Moses said unto the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand Jehovah brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.

Bible in Basic English (BBE)

And Moses said to the people, Let this day, on which you came out of Egypt, out of your prison-house, be kept for ever in memory; for by the strength of his hand the Lord has taken you out from this place; let no leavened bread be used.

Darby English Bible (DBY)

And Moses said to the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for with a powerful hand hath Jehovah brought you out from this; and nothing leavened shall be eaten.

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said to the people, Remember this day, in which ye came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand the LORD brought you out from this place: there shall no leavened bread be eaten.

World English Bible (WEB)

Moses said to the people, “Remember this day, in which you came out from Egypt, out of the house of bondage; for by strength of hand Yahweh brought you out from this place. No leavened bread shall be eaten.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith unto the people, `Remember this day `in’ which ye have gone out from Egypt, from the house of servants, for by strength of hand hath Jehovah brought you out from this, and any thing fermented is not eaten;

யாத்திராகமம் 13:3 in English

appoluthu Mose Janangalai Nnokki: Neengal Atimaiththana Veedaakiya Ekipthilirunthu Purappatta Intha Naalai Ninaiyungal; Karththar Palaththa Kaiyinaal Ungalai Avvidaththilirunthu Purappadap Pannnninaar; Aakaiyaal, Neengal Puliththa Appam Pusikkavaenndaam.


Read Full Chapter : Exodus 13