தமிழ்

Hebrews 12:11 in Tamil

எபிரெயர் 12:11
எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும்.


எபிரெயர் 12:11 in English

enthach Sitchaைyum Tharkaalaththil Santhoshamaayk Kaannaamal Thukkamaayk Kaanum; Aakilum Pirkaalaththil Athil Palakinavarkalukku Athu Neethiyaakiya Samaathaana Palanaith Tharum.


Read Full Chapter : Hebrews 12