தமிழ்

Hebrews 12:10 in Tamil

எபிரெயர் 12:10
அவர்கள் தங்களுக்கு நலமென்று தோன்றினபடி கொஞ்சக்காலம் சிட்சித்தார்கள்; இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும்பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மைச் சிட்சிக்கிறார்.


எபிரெயர் 12:10 in English

avarkal Thangalukku Nalamentu Thontinapati Konjakkaalam Sitchiththaarkal; Ivaro Thammutaiya Parisuththaththukku Naam Pangullavarkalaakumporuttu Nammutaiya Pirayojanaththukkaakavae Nammaich Sitchikkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 12