தமிழ்

Bethlehem Oororam Sathirathai - பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்

பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக்
கர்த்தன் ஏசு பாலனுக்குத் துத்தியங்கள் பாடி
பக்தியுடன் இத்தினம் வா ஓடி..ஓடி..

எல்லையில்லா ஞானபரன் -வெல்ல
மலையோரம் புல்லணையிலே
பிறந்தார் இல்லமெங்கும் ஈரம் -தொல்லை
மிகும் அவ்விருட்டு நேரம்….நேரம்….

வான் புவி வாழ் ராஜனுக்கு -மாட்டகந்தான்
வீடோ வானவர்க்கு வாய்த்த மெத்தை
வாடின புல் பூடோ -ஆன பழங்
கந்தை என்ன பாடோ…பாடோ…

அந்தரத்தில் பாடுகின்றார்
தூதர் சேனை கூடி -மந்தை ஆயர்
ஓடுகின்றார் பாடல்கேட்கத் தேடி
இன்றிரவில் என்ன இந்த மோடி…மோடி…

ஆட்டிடையர் அஞ்சுகிறார் அவர்
மகிமை கண்டு -அட்டியின்றி
காபிரியேல் சொன்ன செய்தி கொண்டு
நாட்டமுடன் இரட்சகரை கண்டு…கண்டு….

Bethlehem oororam sathirathai Lyrics in English

peththalakaem oororam saththiraththai naatik
karththan aesu paalanukkuth thuththiyangal paati
pakthiyudan iththinam vaa oti..oti..

ellaiyillaa njaanaparan -vella
malaiyoram pullannaiyilae
piranthaar illamengum eeram -thollai
mikum avviruttu naeram….naeram….

vaan puvi vaal raajanukku -maattakanthaan
veetoo vaanavarkku vaayththa meththai
vaatina pul pootoo -aana palang
kanthai enna paatoo…paatoo…

antharaththil paadukintar
thoothar senai kooti -manthai aayar
odukintar paadalkaetkath thaeti
intiravil enna intha moti…moti…

aattitaiyar anjukiraar avar
makimai kanndu -attiyinti
kaapiriyael sonna seythi konndu
naattamudan iratchakarai kanndu…kanndu….

PowerPoint Presentation Slides for the song Bethlehem oororam sathirathai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites