தமிழ்

Piranthar Piranthar - பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்

பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார்
விண்ணிலும் மண்ணிலும் வெற்றி முழங்க

அவரே வெளிச்சம் அவரே சத்தியம்
அவரே நித்தியம் அவரே நிச்சயம்

மண்ணில் சமாதானம் விண்ணிலும்
மகிழ்ச்சி என்றென்றும் தொனிக்க
நம் மன்னன் பிறந்தார்

தூதர் சேனைகள் எக்காளம் முழங்க
எந்நாளும் தொனிக்க நம் மன்னன் பிறந்தார்

மாந்தர் யாவரும் போற்றி பாடுங்கள்
நாதன் இயேசுவை வாழ்த்தி பாடுங்கள்

Piranthar piranthar Lyrics in English

piranthaar piranthaar kiristhu piranthaar
vinnnnilum mannnnilum vetti mulanga

avarae velichcham avarae saththiyam
avarae niththiyam avarae nichchayam

mannnnil samaathaanam vinnnnilum
makilchchi ententum thonikka
nam mannan piranthaar

thoothar senaikal ekkaalam mulanga
ennaalum thonikka nam mannan piranthaar

maanthar yaavarum potti paadungal
naathan Yesuvai vaalththi paadungal

PowerPoint Presentation Slides for the song Piranthar piranthar

by clicking the fullscreen button in the Top left