தமிழ்

Jenithar Jenithar - ஜெனித்தார் ஜெனித்தார்

ஜெனித்தார் ஜெனித்தார்
எங்கள் ஜெகதல இரட்சகனே
உதித்தார் உதித்தார்
எங்கள் உயர் மனுவேலனே

கந்தைகள் அணிந்தவரே
பாவ கந்தைகள் அகற்றிடவே
சொந்த குமாரனாய் சொந்தம் பாராட்டியே
விந்தையாக ஜெனித்தார்

உன்னதம் துறந்தவரே
எம்மை உன்னதராக்கிடவே
கண்மணி பாலனாய் கனி வினையகற்ற
கன்னியின் மடியிலுதித்தார்

வானம் திறந்திடவே
வான சேனைகள் துதித்திடவே
ஞானியர் தேடிட இடையர் வாழ்ந்திட
இனிய தேவன் பிறந்தார்

தலைமுறை தலைமுறையாய்
அவர் இரக்கங்கள் முடிவதில்லை
இரட்சண்ய வார்த்தையே இரட்சகர்
இயேசுவே இகத்தின் மீது ஜெனித்தார்

Jenithar jenithar Lyrics in English

jeniththaar jeniththaar
engal jekathala iratchakanae
uthiththaar uthiththaar
engal uyar manuvaelanae

kanthaikal anninthavarae
paava kanthaikal akattidavae
sontha kumaaranaay sontham paaraattiyae
vinthaiyaaka jeniththaar

unnatham thuranthavarae
emmai unnatharaakkidavae
kannmanni paalanaay kani vinaiyakatta
kanniyin matiyiluthiththaar

vaanam thiranthidavae
vaana senaikal thuthiththidavae
njaaniyar thaetida itaiyar vaalnthida
iniya thaevan piranthaar

thalaimurai thalaimuraiyaay
avar irakkangal mutivathillai
iratchannya vaarththaiyae iratchakar
Yesuvae ikaththin meethu jeniththaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Jenithar jenithar

by clicking the fullscreen button in the Top left